Govorniki

dr. Ranko Rajovič

je specialist nevrologije, sodelavec UNICEF-a, ustanovitelj Mense v štirih državah in od leta 2002 član odbora za nadarjene otroke Mensa International (njegov predsednik v obdobju 2010–2012). Njegovo predavanje je izjemna pridobitev za zaključek projekta. Dr. Rajović se ukvarja z najnovejšimi spoznanji na področju nevroznanosti, predvsem s spoznanji na področju izobraževanja. Nevroznanost bo v prihodnosti spreminjala pogled na oblike, potrebe in izvedbe na vseh nivojih izobraževanja, zato bo predavanje dr. Rajovića obogatilo dosežke tega projekta in hkrati odprlo vizijo za razumevanje v prihodnosti.


dr. Tina Bregant

je vodilna slovenska nevrologinja, ki je osvetlila otrokov razvoj in luči novih spoznanj na področju razvoja možganov. Njena spoznanja, razprave, prispevki na konferencah in članki močno odmevajo na področju medicinskih znanosti. Njeno predavanje bo pripomoglo h kvalitetni evalvaciji in aplikaciji dosedanjih ciljev v projektu Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah.


dr. Andreja Barle Lakota

je doktorirala iz socioloških znanosti. V svoji dolgoletni karieri na področju vzgoje in izobraževanja je bila zaposlena najprej kot učiteljica, potem pa kot pedagoška svetovalka, vodja predmetne skupine za družboslovje, na Zavodu RS za šolstvo, nato kot strokovna delavka na Uradu RS za šolstvo Ministrstva za šolstvo in šport, bila v letih 1999–2012 direktorica Urada za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport ter ob razdružitvi ministrstev na Ministrstvu za šolstvo in šport, od 2012 do imenovanja za državno sekretarko v MIZŠ pa sekretarka na Uradu za razvoj izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je habilitirana aktivna predavateljica na visokošolskih ustanovah.
 

dr. Vinko Logaj

je pridobil doktorski naziv na Fakulteti za management v Kopru. Dr. Logaj je v letih 1981–1988 opravljal poklic učitelja, nazadnje na OŠ Litija, kjer je do leta 1992 opravljal funkcijo pomočnika ravnatelja. Funkcijo ravnatelja na OŠ Litija je opravljal do leta 1997, ko je postal ravnatelj Gimnazije Litija, vse do leta 2005, ko se je kot predavatelj zaposlil na Šoli za ravnatelje. Leta 2009 se je zaposlil na Ministrstvu za šolstvo in šport, kor direktor Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. 2012 je postal uradnik na MIZKŠ in kasneje istega leta prevzel funkcijo direktorja CIRIUS Kamnik, do imenovanja za direktorja Zavoda RS za šolstvo.


Melani Centrih

je profesorica nemškega in angleškega jezika ter ravnateljica Gimnazije Ptuj od leta 2002. V letih 1994–1996 se je izobraževala na Inštitutu za interdisciplinarne študije na Univerzi v Celovcu. V letih 2007–2012 je bila nacionalna koordinatorica UNESCO ASP slovenske mreže šol. Kot vodja Konzorcija splošnih gimnazij je zaslužna, da je od leta 2008 Gimnazija Ptuj poslovodeči partner v konzorciju, ki je izvajal projekt Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah. Gimnazija Ptuj je od leta 2006 aktivna članica Akademije srednjeevropskih šol na Dunaju.

Katja Pavlič Škerjanc

je strokovna delavka Zavoda RS za šolstvo, ki je sodelovala pri izvajanju raznih projektov na področju srednješolskega izobraževanja (Uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju tujih jezikov z vključevanjem tujih učiteljev v izvedbeni kurikulum) in soavtorica različnih strokovnih zbornikov, knjig: Medpredmetne in kurikularne povezave: priročnik za učitelje, Evropski oddelki: pristop k posodobitvi kurikula = European classes: an approach to curriculum innovation, Vpeljevanje sprememb v šole, Priročnik za šolske razvojne time, Učni načrt, Izbirni predmet: program osnovnošolskega izobraževanja, Latinščina, ...